lördag , 20 juli 2019

Krönika Systemteknik: Myten om bluffakturor

Ni som följt systemteknikaffären minns säkert hur det började. Fyra konkurrerande företag – El- och styr i Lerum AB, Värmespecialisten AB, Riddarkyl i Lerum AB och Sköldsbergs VVS AB – påstod att Systemteknik i Lerum AB skulle ha lurat kommunen. Bedrägeriet skulle ha skett genom att Systemteknik fakturerat för många timmar samt gjort för stora påslag på material. Trots att åklagaren prövat frågan och kommit fram till motsatsen är det fortfarande många som tror att påståendet är sant.

Bluffakturorna en myt
Det finns inga bluffakturor. En omskrivning av fakturor har gjorts på kommunens uppmaning. De omskrivna fakturorna rör sig om ett belopp på  65356,90 kronor under en period på fem år. Beloppet utgörs av skillnaden mellan en underleverantörs arvode och Systemtekniks.

I sin granskning av kommunen har revisionen under ett antal år framfört allvarlig kritik mot kommunens upphandlingsorganisation.

Det blir dyrt!
Som Floda Nyheter påpekat ett antal gånger – det finns bara förlorare i den här affären.  Oavsett hur utfallet blir är det ändå skattebetalarna som får stå för kalaset. Redan innan domstolsförhandlingarna påbörjats är kommunens kostnader för advokatarvoden uppe i över 7 miljoner kronor (kostnaderna för kommunens egen personal oräknade). Efter en domstolsprocess kommer kostnaden att vara minst det dubbla. En vinst för kommunen innebär en säker konkurs för Systemteknik. Det skulle innebära en slutnota för kommunen på minst 10 miljoner kronor (advokatkostnaderna minus Systemtekniks fordran på 3,2 miljoner kronor). Därtill tio arbetstillfällen som går förlorade och kostnader för rättegången som hamnar på staten.

Kommunens senaste inlaga.

Bakgrund

Polisanmälan
Företagarnas anmälan till kommunen ledde till en polisanmälan. Efter ett drygt års utredande kunde åklagaren konstatera att det inte förekommit några oegentligheter.

Omräknade timmar
Ägaren till El- och styr AB  arbetade under ett års tid på halvtid på konsultbasis för kommunen som handläggare. Under den tiden tog han samtidigt uppdrag för kommunen. Dessa uppdrag  fakturerade han Systemteknik AB, för att de sedan skulle fakturera kommunen. Företaget fakturerade Systemteknik 380 kr per timme och Systemteknik fakturerade sedan kommunen. Av mailväxling framgår att kommunen uppmanade Systemteknik  att räkna om timmarna så att de stämde med ramavtalets 299 kr per timme. Summan blev densamma men antalet arbetade timmar blev fler. Åklagaren konstaterade att Systemteknik inte gjort någon vinning utan bara följt kommunens anvisningar.

Oklokt
I efterhand kan konstateras att det var oklokt av Systemteknik att acceptera systemet med vidarefakturering. Systemteknik skulle givetvis ha krävt att El- och styr fakturerat direkt till  kommunen. Systemtekniks förklaring är att de skulle riskera att förlora jobb om de inte följde kommunen anvisningar.

”Rättvis” fördelning
Vid den här tiden fanns fem ramavtal inom hantverkssektorn – el- och styr, ventilation, kyla, rör och värme. Fram till 2014 var Systemteknik etta på de fyra första avtalen. Vid upphandlingen 2014 vann de även värmeavtalet. Det innebar att Systemteknik blev ensam utförare. De andra företagen skulle få jobb enbart när Systemteknik tackade nej till uppdrag. Detta innebar katastrof för två av företagen. Genom det tidigare värmeavtalet hade arbeten fördelats ”rättvist” till två ensamföretagare som hade kommunen som enda kund. Det ena företaget fakturerade kommunen över 6 miljoner kronor år 2014 – en mycket hög summa för en ensamföretagare. I dag är bolaget likviderat. Även det andra bolaget tappade det mesta av sin intäkter och har idag ingen verksamhet. När Systemteknik tog alla fem  avtalen innebar det slutet för två av företagen. Något som de säkert inte hade räknat med.

Materialpåslag
De fyra företagarnas anmälan till kommunen handlade inte enbart om omräknade timmar utan även om att Systemteknik tagit ut för stora vinster på material. När Floda Nyheter kontrollerat anmälarnas fakturor visar det sig att de tillämpat ramavtalen på samma sätt som Systemteknik – dvs att det är materialpåslagen som genererat vinst – inte den låga timpenningen. Trots att Systemteknik begärt det har kommunen inte gjort någon uppföljning av konkurrenternas fakturering.

Felaktig direktupphandling
Kommunen har ingått ramavtal som stipulerar en viss timpenning och reglerar prissättningen av material. Ramavtalet har sällan tillämpats utan istället har offert med fast pris begärts utan någon ny upphandling – en så kallad direktupphandling. Nu hävdar kommunen att entreprenören – dvs Systemteknik – borde ha insett att det förfarandet var fel. På den grunden vägrar kommunen att betala alla arbeten som gjorts till fast pris. Kommunens uppfattning är således  att om de själva gör fel så ska entreprenörens betalning hållas inne.

Kommunens riktlinjer: Vid köp av produkt eller tjänst över 50 000 kronor ska, om möjligt, minst tre leverantörer tillfrågas. Motsvarande värde för alla typer av entreprenader är 100 000 kronor. En upphandling får inte delas upp i syfte att dessa värden skall underskridas.

I flertalet av upphandlingarna har kommunen begärt offert enbart av Systemteknik och därmed gått emot  sina egna riktlinjer.

 Oordningen i kommunen är väl känd sedan länge
Utdrag ur Revisionsrapport 2008-12-16.
Vi bedömer att kommunen brustit i sina administrativa rutiner avseende handläggning och dokumentation  av ärendet ”ombyggnad av kommunhuset”.

Slutligen bedömer vi att kommunen i samband med ombyggnaden av kommunhuset brustit i tillämpningen av LOU. Avsaknaden av upphandling innebär enligt vår mening att tekniska nämnden inte i tillräcklig omfattning försäkrat sig att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Utdrag ur Revisionsrapport 2011-12-10
Sker inköp med hänsyn till affärsmässighet och konkurrens?
Utifrån den stickprovsgranskning av fakturor som gjorts kan vi konstatera att en betydande del av inköpen inte skett mot ramavtal. Vidare upprättas inte dokumentation i samband med direktupphandlingar och gränsen för direktupphandlingar har överskridits. -Sektorn har därmed frångått LOU såväl som kommunens policy och riktlinjer.

Utdrag ur Revisionsrapport 2015-08-20
Vi kan konstatera att det finns interna riktlinjer för direktupphandling men att efterlevnaden brustit i två fall. Vi ser det som viktigt att det även i samband med direktupphandling finns en dokumenterad förfrågan och prövning av fler än en leverantör, för att bland annat motverka risken för osund leverantörsförhållanden.

 Kommer medlingen att lyckas?
Efter godkännande av parterna har Tingsrätten utsett en medlare. Medlaren tillträdde sitt uppdrag i september 2018 och han har nu fått förlängd tid fram till i början av september 2019. Medlaren har en svår uppgift när han skall jämka samman två parter där det är en milsvid skillnad på utgångskraven. Systemteknik har stämt kommunen och kravet på kommunen är dels 3,2 miljoner kronor för utebliven betalning för utförda arbeten  samt dröjsmålsränta på ca 1 miljon kronor för fyra års försening, dels rättegångskostnader på ca 3 miljoner kronor och slutligen ett skadestånd för uppsagda avtal. Kommunen å sin sida vill slippa betala de 3,2 miljoner kronorna, de vill ha ersättning  med minst 7 miljoner kronor avseende advokatkostnader och de anser sig dessutom ha ett motkrav på Systemteknik på 28 miljoner kronor.

Kommunen har i sitt  yttrande till tingsrätten 180705, punkt 2.1.8, påstått sig ha en  motfordran som uppgår till 28 643 857 kronor.

Punkt 2.1.8

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

Kommunens kommentar:
——————————————

Lerums kommun delar inte Floda Nyheters bild av bakgrunden. Flera punkter som lyfts stämmer inte med kommunens uppfattning och stämmer inte heller med de granskningar kommunen har gjort. Bland annat stämmer inte det som skrivs om fast pris. Att tillämpa så kallat budgetpris är tillåtet inom ramavtalet, det vill säga att be om en uppskattning av antalet timmar och få ett pris baserat på timmarna multiplicerat med den avtalade timpengen. Det är kommunens uppfattning att det är det som har gjorts, men företaget kan inte visa hur många timmar de har lagt på arbetena, vilket har gjort att Lerums kommun bestrider hela fakturan.

 Om vi, Lerums kommun, misstänker att vi betalar alldeles för mycket för varor och tjänster, då har vi ett ansvar att undersöka det. Ingen ska överfakturera sina kunder. Lerums kommun kom med ett förslag till förlikning, som företaget tackat nej till. Vi hoppas nu att vi ska kunna genomföra medlingen.

Lerums kommun

FlodaNyheters kommentar till Fastpris/budgetpris.

FlodaNyheter vill här göra ett förtydligande:

Fast pris är en ersättningsform som innebär att parterna i förväg har avtalat om vad som ska betalas för kontraktsarbetena. Ett fast pris är bindande och får inte överskridas.

Budgetpris innebär att entreprenören anger ett uppskattat pris för entreprenaden. Ett budgetpris är inte bindande utan får överskridas.
Källa: Byggmästarföreningen

När det gäller merparten av Systemtekniks uppdrag har kommunen under drygt 20 års tid – fram till sin polisanmälan den 24 oktober 2014 –  begärt in anbud (fast pris), godkänt och noterat fast pris och slutligen utan ifrågasättande betalat. Överenskommelserna om fast pris bekräftades av åklagarens förhör med kommunens tjänstemän.

Exempel på anbud.

Exempel på faktura och slutbesiktning.

Förlikningsförslaget

Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. Christer Harling

   En intressant omständighet i denna märkliga affär och
   hur den skötts av kommunhuset är att ledande tjänstemän och politiker värjer sig för sanning och rätt
   genom att helt fräckt påstå ” Floda Nyheter ljuger” alternativt ” Floda Nyheter följer inte de pressetiska
   reglerna” .
   Sanningen är att den klick tjänstemän/politiker som
   försökt sänka Systemteknik genom överdrivna och
   falska påståenden om diverse oegentligheter ser grandet i sin nästas öga men inte bjälken i det egna.
   Floda Nyheter håller sanningen högt.

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *