onsdag , 29 augusti 2018

Tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun; även en svårknäckt nöt kan knäckas

Floda Nyheter bad mig närvara vid den muntliga förberedelsen den 30 januari i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun för att kunna lämna mina synpunkter på tvisten. Utöver själva närvaron vid den muntliga förberedelsen har jag tagit del av de flesta inlagorna i målet.

Min bakgrund är kortfattat att jag som affärsadvokat regelbundet arbetar med tvistlösning i olika former och har arbetat tillsammans med både kommuner som privata företag.

De stora svårigheterna
Varje tvist är naturligtvis unik samtidigt som det alltid går att hitta gemensamma nämnare och likheter med tidigare tvister. Jag tycker att tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun präglas av framförallt följande egenskaper.

 • Tvisten har blivit mycket omfattande. Jag uppskattar att vardera parten redan har lagt ned minst någon miljon kronor i advokatarvoden. Trots det är tvisten långt ifrån klar. Om tvisten ska avgöras rättsligt återstår en omfattande hantering i tingsrätten, inte minst genom att huvudförhandlingen sannolikt tar åtskilliga månader. Efter dom lär Hovrätten vilja ta upp målet om det överklagas. Den återstående hanteringen innebär säkerligen en dubblering och kanske en tredubblering av advokatarvodena. Beloppen är stora både i absoluta tal och i förhållande till beloppen som finns i målet där systemteknik kräver 3,2 miljoner kronor och kommunen ännu inte har preciserat något krav men förutskickat att det ska överstiga 10 miljoner kronor.
 • Tvisten är personlig. Trots att det är ett företag och en kommun som är parter är anslaget personligt och tonfallet högt. Under den muntliga förberedelsen fanns påståenden om osanningar och medvetet sabotage av processen. Det var en muntlig förberedelse där rättens ordförande såg skäl att inleda med att påpeka att parterna skulle föra fram sin sak på ett ”lugnt och sansat och sakligt sätt”. Det är naturligtvis ett ovanligt påpekande av vad som självklart gäller i varje rättegång. Som framgår av protokollet från en tidigare muntlig förberedelse har kommunen därtill framställt ett yrkande om personligt betalningsansvar för Systemtekniks ombud. Det är ett både ovanligt och aggressivt yrkande, särskilt när det kommer så tidigt i rättegången. Jag tillåter mig i sammanhanget den reflektionen att det naturligtvis är lätt att förstå att en företagsägare kan ta någonting personligt, det är emellertid svårt att förstå att en kommun gör det och i så fall vem eller vilka personer som är styrande för den uppfattningen.
 • Tvisten är i några viktiga avseenden binär. Skälet till tvistens omfattning är framförallt den stora mängd handlingar och underlag som kommunen har begärt att få tillgång till – handlingar som kan komma att ta månader att gå igenom inför domstolen. Även om det naturligtvis går att tänka sig scenarion där underlaget får betydelse finns det sannolikt också minst ett scenario där underlaget inte får någon eller endast en mycket begränsad betydelse, nämligen om Systemteknik vinner full framgång med sina huvudsakliga argument om hur fakturering skulle ske. Min redogörelse är med nödvändighet något förenklad men slutliga svaret på frågan om dokumentations betydelse finns oavsett inte innan en slutlig dom och det kan då visa sig att den, som mycket fritt uppskattat, orsakat minst 90 % av kostnaderna i målet, varit helt onödig. En annan binär aspekt av målet är att Systemteknik med stor sannolikhet inte kan betala om kommunen vinner målet. Bolaget är då nämligen skyldigt att betala sin rättegångskostnad, kommunens rättegångskostnad och kommunens krav om ”minst 10 miljoner kronor” en totalsumma som kan komma att närma sig bolagets årsomsättning enligt den senast tillgängliga årsredovisningen.

Den sannolikt enda vägen mot en rimlig lösning
De omständigheterna jag har lyft fram ovan är ingredienser i en soppa där det inte finns några vinnare. Är situationen då hopplös? Nej, jag tror inte det. Vid den muntliga förberedelsen var det tydligt att rättens ordförande ville att parterna skulle gå med på att medla tvisten med en medlare som tingsrätten utser. Jag tror att ordföranden pekar på den rimliga vägen framåt och parternas enda chans att med någon slags förutsebarhet komma ur detta hyfsat helskinnade. Med den utgångspunkten har jag några förslag på relativt enkla åtgärder som jag tror måste till för att medlaren ska få en ärlig chans att lyckas. Förslagen är med nödvändighet främst riktade till kommunen – Systemteknik och dess ägare är den resursmässigt och organisatoriskt lilla parten och har helt enkelt inte samma möjligheter att anpassa sig. Mina förslag är följande:

 • Se till att det finns ett brett internt ägarskap för tvisten på beslutsfattande nivå. Det är inte tillräckligt att en kommunjurist eller någon annan ensam ska ta ett ansvar för att å ena sidan styra advokaterna och å andra sidan förklara vad som hänt och motivera rimliga utgångar för något överordnat organ.
 • Gör en noggrann inventering och ställ alla personer som är personligt engagerade utanför hanteringen. Det personliga engagemanget kan bero på att någon deltagit i hanteringen av tvisten och systemteknik för länge, att någon tidigare har tagit ställning till hur detta borde sluta eller att någon till sin karaktär är sådan att den blir personligt engagerad. Utvärderingen måste gälla alla roller och nivåer.
 • Var beredd att betala. Det låter krasst och partiskt. Möjligen hade förslaget kunna formuleras som ”var beredd att lyssna på medlaren”. Om medlaren ska kunna lösa tvisten måste dennes argument och slutsatser kunna få utrymme. Det får inte finnas förutfattade meningar eller godtyckliga beslutsramar; om medlaren säger att det måste till en betalning , lyssna på det.

Jag är inte optimistisk men jag tror att det kan gå att komma överens. Vid den muntliga förberedelsen ställde sig Systemteknik positivt till medling. Kommunen ska återkomma med sin inställning. Jag tycker att det är en självklarhet att kommunen ska ställa sig positivt till medlingen och om jag hade bott i Lerums kommun hade jag inte haft någon förståelse för en motsatt position.

Emil Andersson,
Advokat, delägare, LL.M. Harvard Law School

Emil Andersson är verksam vid advokatfirman Delphi i Göteborg. Han arbetar nästan uteslutande med tvistlösning i olika former.

Skriv ut
Dela artikeln!

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *