onsdag , 29 augusti 2018

Nyspråk – krig är fred

Med språket kan man göra mycket, till och med förändra verkligheten. När jag fortsätter att gå igenom Systemteknikaffären kan jag inte undgå att flera gånger tänka på George Orwells beskrivning av ”nyspråket” i boken 1984. I det totalitära samhälle Orwell skildrar trummar makthavarna in nya begrepp och föreställningar genom att hela tiden systematiskt upprepa dem som slagord. ”Krig är Fred” etc.

Jag har ett antal gånger mött påståendet att Systemteknik inte vill samarbeta med kommunen och att företaget motverkar att ärendet förs framåt. Men det stämmer inte.  Alla som hört samma påstående, kanske flera gånger, har naturligtvis trott att det är sant. Både politiker och människor som lever på större avstånd från den kommunala förvaltningen.

Vem är det som försenar?
Utdrag ur kommunens yttrande till tingsrätten den 2017-10-10:

”Med hänvisning till att Systemteknik inte gett in två exemplar av editionsmaterialet i rätt tid,   de brister i editionsmaterialet som redogjorts för ovan och att mer än sju månader nu förflutit   sedan Systemteknik senast haft att fullgöra sin skyldighet enligt editionsföreläggandet är det  tydligt att Systemteknik inte har för avsikt att medverka till att målet förs framåt.”

Sanningen är att Systemteknik i rätt tid levererade 26 pärmar  med underlag, dvs  2017-02-28. Men Systemteknik hade inte noterat att det skulle vara två uppsättningar, dvs 52 pärmar. Den 22 mars upptäcker tingsrätten att det saknas en uppsättning vilket meddelas till Systemteknik som redan dagen efter hämtar pärmarna för att kopiera ytterligare en uppsättning. Den 27 mars är uppsättningen komplett.

Trots att kommunen varit väl medveten om att pärmarna skulle vara levererade senast den 2 mars efterfrågas inte materialet. Den 4 maj skickar tingsrätten till slut materialet med bud till kommunens ombud.

Alltid levereratI oktober 2014 krävde kommunen att Calle Hilmarch inom 24 timmar skulle yttra sig över ett antal fakturor. Han levererade ett 72 -sidigt material, dock ett antal timmar för sent.
Senare hävdade kommunen i Lerums Tidning att Systemteknik inte ville samarbeta:
”Lerums kommun har vid upprepade tillfällen sedan mitten av oktober begärt att företaget ska lämna underlag och förklaringar till de skillnader i underlag och fakturor som uppdagats. Först fredag den 9/12 kom det brev Lerums tidning hänvisar till, till kommunen.”

Sanningen är att Systemtekniks ombud redan den 28 oktober bad kommunledningen att snarast ordna ett möte för att hitta en lösning på den uppkomna situationen.

Vem är det som begär anstånd?
Lerums kommuns ombud har vid tio tillfällen anhållit om anstånd med yttrande till Alingsås tingsrätt. Systemtekniks ombud har gjort det två gånger – orsaken inte preciserad.

Det är inte bara anstånden som medfört förseningar. Kommunens anger många orsaker och genomgående uppger kommunen att det är Systemtekniks agerande som är orsaken. Ett påstående som det är svårt att finna grund för.

Angiven orsak av kommunens ombud Fakta
Systemteknik har således haft cirka 15 månader på sig att kopiera och sammanställa materialet. Trots detta har Systemteknik endast inkommit med ett första exemplar av editionsmaterialet inom utsatt tid. Systemteknik har haft fyra veckor på sig efter Hovrättens beslut. Kommunen däremot har haft tre år på sig att precisera sin motfordran.
Tingsrätten har dröjt i två månader med att överlämna materialet. Kommunens ombud kände till att handlingarna skulle levereras senast den 2 mars 2017. De levererades den 28 februari. Den 4 maj hade ombudet ännu inte efterfrågat materialet.
Kommunen försökte träffa en förlikning. Förlikningsförslaget helt orimligt med sekretessklausul och omåttliga viten.
Kommunen en demokratisk organisation med långa beslutsvägar. Kommunens jurist har fullmakt att träffa förlikning.
Systemteknik sa nej till förlikning den 24 augusti. Systemtekniks ombud lämnade muntligen besked redan en vecka tidigare.
Kommunen yttrar sig över om Systemteknik fullgjort sin skyldighet enligt editionsföreläggandet. Kommunen skulle yttra sig över innehållet i handlingarna, dvs fakturorna mm och precisera sitt motkrav mot Systemteknik.

Dvs utifrån editionen precisera sitt motkrav. Kommunen har ännu inte preciserat sitt motkrav.

Editionsmaterialet omfattande. Kommunen har bara fått fyra veckor på sig att granska editionsmaterialet och Systemteknik haft mycket längre tid på sig att inkomma med materialet. Det är kommunen som begärt det omfattande materialet och dessutom fått fem månader och åtta dagar för att yttra sig över materialet. Handlingar som kommunen redan borde begärt när fakturorna kom och innan betalning skedde.

 

Kommunen har bara haft ett exemplar av materialet. Det finns ytterligare ett exemplar hos tingsrätten. Om kommunen behövde ytterligare en uppsättning hade det varit enkelt att låta kopiera handlingarna.
Editionsmaterialet har brister så kommunen har inte kunnat granska. Det går inte att kontrollera att arbetet har beställts.

 

Kommunen har skyldighet att bevara sin beställningar. Flodanyheter har bett att få ta del av beställningar från 2011, men fått svaret att de inte finns bevarade.
Systemteknik har inte fullgjort editionen (leverans av underlag). Kommunen yrkar vitesföreläggande om 100 000 kronor så länge Systemteknik underlåter att fullgöra föreläggandet. De fakturor som levererats var 1 650 till antalet. Sju saknades, men levererades några dagar efter kommunens påpekande. Övriga handlingar som t ex rabattbrev existerar inte. Kommunen kräver således, mot vite på 100 000 kronor i veckan, att icke existerande handlingar skall levereras.

 

Märklig historia
Ju längre tiden går desto märkligare blir denna affär. Jag har inte tagit ställning i själva tvistefrågan utan enbart varit kritisk till hanteringen av ärendet och påståendena att Systemteknik inte vill medverka till att föra ärendet framåt. När jag häromdagen gick igen tingsrättens ärendeförteckningen i tingsrättens diarium kunde jag konstatera att kommunens ombud vid tio tillfällen begärt förlängd tid för yttrande – Systemtekniks ombud har gjort det en gång. Kommunens ombud och tjänstepersoner inom kommunen har hela tiden hävdat att Systemteknik inte är tillmötesgående i utredningen. Handlingarna i ärendet visar motsatsen. Redan den 28 oktober 2014 ville Systemtekniks ombud snarast ha ett möte med kommunen.

Kommunen försöker trumma in sanningen att Systemteknik fördröjer processen när det i själva verket är kommunen som hela tiden förhalar. Det är att agera i sann Orwellsk nyspråksanda.

Kommunens inlaga till tingsrätten.

Systemtekniks svar till tingsrätten.

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *