torsdag , 30 augusti 2018

Krönika: Skojar kommunens advokat eller?

Vi undrar!

Omöjligt medlingsförslag
Kommunens advokat i systemteknikaffären fortsätter att förvåna. Nu när tingsrätten vill få till medling ges ett svar som inte går att säga ja till. Advokaten villkorar medling med att tingsrätten skall stå för kostnaderna.

Så här skriver advokaten: Kommunen kan efter närmare övervägande godta att en medlare utses. Detta under förutsättning att målet förklaras vilande under den tid medlingen pågår, att domstolen står eventuella kostnader för medlaren och att Kommunen ges inflytande över valet av medlare.
Villkoret om att målet ska förklaras vilande syftar till att så långt möjligt bespara Kommunen de merkostnader som följer av att medlingen pågår samtidigt som Kommunens ombud arbetar med tvisten.

Så här skriver domstolsverket: Domarens arbete för en förlikning kostar inte parterna något. Kostnaden för en särskild medlare svarar emellertid parterna för solidariskt, om inte någon av parterna har rättshjälp. I så fall står staten för kostnaden.

Omöjligt förlikningsförslag
I augusti överlämnade advokaten ett förlikningsförslag som var omöjligt för Systemteknik att acceptera. Förlikningsavtalet skulle ha inneburit mera långtgående konsekvenser än en förlust i tingsrätten.

Varför omöjliga förslag?
Kommunens advokat och kommunjuristen kan inte vara okunniga om att staten aldrig står för kostnaden för medlare. Trots det sätts som villkor för medling att domstolen skall stå för kostnaderna.  Det är svårt att se att något annat skäl till villkoret än att försvåra och förlänga domstolsprocessen.

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein, chefredaktör

Skriv ut
Dela artikeln!

  18 kommentarer

  1. – Kommun har dessutom, förutom nedanstående artikel, anmält jäv mot 2 st. höga rättspersoner, bla. domaren i målet.
   Vi alla undrar om Kommuns jurister vet vad de gör. Okunniga, som skrivs nedan, eller så kanske de har hittat ett prejudikat?
   Artikelns författare är samtidigt jurist. Det är sannolikt därför han skriver så mycket om just denna affär.

   – Domaren har bla. sagt att han tycker att Kommuns skatteintäkter ska gå till annat än denna långdragna, dyra, process.
   Samt att han hänvisat till “massmedia”, läs det som Floda nyheter.
   Lerums Tidning är mystiskt tysta i detta ärende. De levererar ju ändå Lerum-bornas mest lästa papper.

   – Emellertid: De enda som tjänar på denna affär är ju just enbart juristerna!

   Hälsar Pajjsaren

  2. Maria Egerlund Fletcher

   Hej Lennart,

   Det är, oaktat vad som står på domstolsverkets hemsida, inte ovanligt att rätten står kostnaden för medlare. Kommunens ombud har under sin yrkesbana varit involverad i två medlingar, i båda dessa har domstolen stått kostnaden. Det är alltså inte ett omöjligt förslag. Samtliga villkor avseende medlingen har diskuterats med politiska företrädare och är således förankrade.

   Din text insinuerar rent generellt att kommunens ombud vidtar åtgärder utan förankring i kommunen. Jag vill poängtera att så inte fallet, kommunens ombud stämmer av samtliga åtgärder med kommunen och det är kommunen som är avsändare av alla vidtagna handlingar.

   Maria Egerlund Fletcher, Kommunjurist, Lerums kommun

  3. Christer Harling

   Det är synnerligen ovanligt att en kommun begär att tingsrätten skall stå kostnaden för medling som en förutsättning
   för att kommunen skall ingå i ett medlingsförfarande.
   Vad jag vet så har detta inte hänt tidigare. Någonsin och någonstans.

   ”Kommunen” vem, vilka är detta? Någon som är ansvarig?

  4. Lennart Lauenstein

   Av regeringens proposition 201/11:128 om medling och förlikning – 6.4.5 Kostnaderna för medling – framgår klart att parterna solidariskt ansvarar för kostnaderna för medlaren.

   Det finns tre situationer där parterna kan undkomma det solidariska kostnadsansvaret. För det första omfattas ett misslyckat medlingsförsök av bestämmelserna om ersättning av rättegångskostnader som återfinns i RB 18 kap. 8 § om det bidragit till att målet klarlagts och förenklats. För det andra svarar staten för hela medlingsförfarandet om någon av parterna har rättshjälp. För det tredje kan parternas hemförsäkring ha rättsskyddsvillkor som även omfattar kostnad för medlare som utsetts av rätten.

   Det finns alltså inget utrymme för att staten skall stå för medlarkostnaden i tvisten mellan Systemteknik och kommunen.

  5. Christer Harling

   Kommunens strategi har från dag 1 varit att försöka knäcka Systemteknik med att innehålla betalning 3,2 mil för av Systemteknik utförda arbeten på kommunens fastigheter. Godkända och klara arbeten.
   Den stora skandalen är hur kommunen/kommunjuristen/kommunadvokaterna fördröjt och försvåret processen istället
   för att söka rimlig lösning av själva tvisten.
   Bara advokatarvodena uppgår nu till över 5 milj kronor ( 3 milj Lerums kommuns skattebetalare, Systemteknik 2 milj.
   Allt för en av kommunens tjänstemän och beställare begärd omfakturering av belopp understigande 100.000:-
   vilket i kommunjurists och kommundirektörs mun kallas ” överfakturering” men i själva verket inte har med
   ”överfakturering” att göra. ”Omfakturering enligt kommunbeställarnas direktiv” torde vara den korrekta benämningen.
   Systemteknik har inte gjort något brottsligt. Däremot har ägare, företag och personal falskeligen tillvitats brottslig handling ”Grovt Bedrägeri” av okunniga eller illvilliga tjänstepersoner.
   Förtroendevalda – hög tid att tillsätta en haverikommission. Så här företagarfientligt och ojuste skall inte en kommun
   agera.

  6. Maria Egerlund Fletcher

   Angående kostnaden för medling, vår erfarenhet säger oss annorlunda. Om domstolen är angelägen att åstadkomma medling för att bespara sig kostnader är det inte orimligt att domstolen står kostnaden för medlarens arbete. Det torde även gynna Systemteknik. För det fall domstolen inte är beredd att ta kostnaden så är kommunen ändock villig att överväga medling. Förnyad diskussion får i så fall ske.

   Angående Christers fråga. Kommunen är antingen våra politiska företrädare eller tjänstemän, utifrån det uppdrag (genom fullmakt) som har givits de senare att företräda kommunen. I just fallet om medling är det kommunalråden som avses, eftersom det bedömdes viktigt att efterhöra dessas åsikt.

   I övrigt kan jag konstatera att vi har vitt skilda syn på det som har inträffat och de kostnader som har överfakturerats. Kommunen har naturligtvis ingen strategi så som påstås ovan. Däremot ligger det i kommunens uppdrag att omhänderta skattebetalarnas medel, vi anser att det sätt på vilket Systemteknik har fakturerat kommunen inte är i överensstämmelse med vad som har avtalats mellan parterna. Något avtal om att överfakturering får ske, med de ca 10 miljoner kronor som hittills under kommunens granskning har kunnat konstateras, har mig veterligen inte ingåtts av behöriga personer.

   Maria Egerlund Fletcher, Kommunjurist, Lerums kommun

  7. Lennart Lauenstein

   FlodaNyheter ställde följande fråga till Domstolsverket (Tingsrätten lyder administrativt under Domstolsverket): Förekommer det att domstolen står för medlarkostnaden vid särskild medling?

   Domstolsverkets svar:
   Hej,

   Kostnaden för en särskild medlare svarar parterna för solidariskt, om inte någon av parterna har rättshjälp. I så fall står staten för kostnaden. Det dock inte domstolen som betalar detta utan Rättshjälpsmyndigheten. Om någon överenskommelse inte träffas till följd av medlingen, men parternas försök att komma överens har lett till att tvistefrågorna klarlagts och förenklats, bör kostnaden för medling kunna ersättas som en rättegångskostnad (18 § rättshjälpslagen [1996:1619] och prop. 2010/11:128 s. 31).

   Du kan läsa mer om särskild medling på sidan nedan:

   http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/

   Med vänlig hälsning

   Ulrika Bladelius

   Min kommentar: Det är anmärkningsvärt att vare sig kommunens ombud eller kommunjuristen ställt frågan till Domstolsverket. Det vore intressant att få veta vilka fall, där domstolen svarat för medlarens kostnader, som kommunens ombud refererar till.

  8. Christer Harling

   Hur kan omfakturering av ca 100.000:- (etthundratusenkronor) bli en ”överfakturering” på 10 miljoner kronor?
   Detta är en svepande och allvarlig anklagelse. Från början var det de omräknade timmarna på ca 100 tkr, sen blev det 600 tkr, därefter 3,2 mkr för att följas av 6 mkr. Till slut har det nu blivit 10 mkr.

   Ber att kommunen visar substansen i påståendet om 10 mkr.

   Är det sant är det illa att kommunen haft så dålig kontroll på sina tjänstepersoner,på tillämpningen av avtalen och på kontrollen av fakturor.
   Är det inte sant utan ett konstruerat påstående utan grund så är det riktigt illa.
   Den 6000 sidor omfattande polisutredningen talar inte om 10 miljoner i ” överfakturering”, den utmynnar i ett belopp om ca 100.000:- som omfakturerats – inte ”överfakturerats” på uttrycklig begäran av Lerums kommuns beställarpersoner.

  9. Floda Nyheter – som uppenbarligen mest ägnar sig åt kampanjande mot Lerums kommun – fortsätter sin enögda rapportering. Det är helt rätt att Lerums kommun försvarar medborgarnas pengar från oskälig fakturering. Varför ska jag acceptera att utbetalningar av MINA skattepengar utan att det stämmer? Varför ska endera parten acceptera att domaren redan tagit ställning mot parten?

  10. Christer Harling

   Magnus,
   Läs förundersökningen, läs handlingarna i målet.
   Ta ställning sedan.
   Lite korkat att beskylla Lennart Lauenstein och Floda Nyheter för att vara enögd.

   Lennart och Floda Nyheter har gjort ett strålande jobb värt ett Pulitzerpris

   Hur Lerums kommun skött ”Systemteknikaffären” är ett bra exempel på hur
   en kommun inte skall uppträda mot företag och företagare.

   Som jag ser saken. Med två ögon och efter att ha satt mig in i sakfrågorna.

  11. Ett väldigt märkligt argument att Lerums kommun ska slösa bort skattemedel på en faktura man anser vara felaktig bara för att man ska behandla företag och företagare väl. Det gynnar inte företagare om Lerums kommun pytsar ut pengar till höger och vänster till första bästa faktura. Tvärtom, är jag övertygad om att både Christer Harling och Lennart Lauenstein är det första som skulle skrika om slöseri med skattemedel om kommunen skulle betala fakturor för rundhänt och lättvindigt!

   Ingen ska betala en faktura som den anser vara felaktig – det gäller alla. I detta fall är det dessutom MINA pengar som är i risk. Att Systemteknik inte begått ett brott bevisar inte att fakturan är korrekt.

   Däremot har historien uppdagat en intressant sidofråga. Fru Justitia avbildas med ögonbindel för att symbolisera domstolens a priori opartiska ”blindhet”. Domaren i Alingsås Tingsrätt har uppenbarligen redan bestämt sig i sakfrågan och med detta missat innehållet i domareden. Här har kommunens advokater agerat helt rätt i kommunens (och därmed indirekt mitt) intresse. Vill Lennart Lauenstein göra anspråk på ett Pulitzerpris skulle han gräva i hur många domar och uppgörelser som avgjorts därför att denne domare varit jävig. Denna – den mest intressanta punkten i hela denna nonsensfråga – viftar Floda Nyheter bort med att skylla på kommunens jurister!

   I sak har jag ingen aning (och tänker inte bry mig heller) vem som har rätt – men jag förutsätter att Lerums kommun (om de anser att fakturan är felaktig) fortsätter att bevaka MINA skattepengar. Däremot har Floda Nyheters Don Quijote-kamp sänkt nivån på diskussionen rejält. FN har rasat från ett trevligt lokalmedium till en enögd kampanj-site. Vi är 40000 personer som ska dela på kostnaden för fakturan – så i vems intresse agerar Floda Nyheter egentligen?

  12. Christer Harling

   Intressant kommentar från Magnus ” I sak har jag ingen aning (och tänker inte bry mig) vem som har rätt”.
   Ändå talar Magnus om enögdhet, att det är rätt att behandla företaget Systemteknik och dess ägare så som skett.

   Både Lennart Lauenstein och jag är juristutbildade på den tiden när det var viktigt att skilja fel från rätt.
   Vår samfällda uppfattning är att Lerums kommun gentemot Systemteknik och dess ägare bedrivit kommunal
   mobbning och förnedring av en sort som inte bör och inte skall förekomma i ett rättsamhälle eller i en medborgarstyrd kommun.

   Magnus talar om att vara rädd om ”våra pengar”. I såfall – fundera då på vad resultatet och kostnaderna i slutändan
   blir för vår kommun om kommunen fortsätter denna improduktiva och kostsamma process vare sig kommunen
   ”vinner” eller ”förlorar”.
   Som lök på laxen har kommunjuristen/kommunadvokaterna anmält jäv mot den kunnige och påläste nye domaren i
   målet.

   Den här affären är en fjäder som utvecklats till en hel hönsgård. Paradexempel på hur en tvist inte skall hanteras.
   Dyrt och dåligt för oss skattebetalare plus att kommunen skämmer ut sig.
   Men vem tar ansvaret för det? Ingen.

   Min syn på saken.

   Christer H

  13. Är man jurist så vet man följande:

   Man ska bestrida fakturor som man anser felaktiga. Varför ska Lerums kommun – och indirekt jag – betala något som är fel?

   Om man inte åtalas för bedrägeri så följer inte att fakturor man skickar är korrekta.

   En domare som är ”påläst” genom att ha läst vad media (som i detta fall är osakliga och partiska) anser i en fråga, och läxar upp den ena parten i rätten för detta, är inte kunnig eller ”klok”. Jag hade anmält honom om jag blivit så illa behandlad i rätten!

   Normalt brukar man anse att kommuner som svishar ut pengar utan kontroll skämmer ut sig – Men tydligen är det omvänt då det gäller Lerum…

   Processen är improduktiv och kostsam – men vad jag vet så är det Systemteknik som är käranden i målet. Ska alla som upplever sig osakligt stämda inför tinget tvingas att ge upp på förhand inför en jävig rätt och ett mediadrev? Är det värdigt en rättsstat?

   Räkningen landar indirekt i knät på alla Lerums kommuninvånare – men det gör tydligen inget för FlodaNyheter. Lerums kommun skyddar därmed MINA skattepengar. Vi är 40000 personer som ska dela på den kostnaden så man undrar vems ärenden som FlodaNyheter går.

  14. Lennart Lauenstein

   Magnus! Du tycks ha missat att FlodaNyheters kritik bland annat avser just fakturahanteringen. Under minst fyra års tid har kommunen betalat fakturor som nu anses vara felaktiga. Inte en enda faktura har ännu bestridits – förutom den opreciserade kvittningen på 3,2 miljoner kronor. Under fyra års tid har kommunen tydligen ”swishat” ut pengar. Det verkar som om vi är helt överens om att kommunens pengar inte får hanteras på ett sådant sätt.

  15. Christer Harling

   Skjut inte på budbäraren – sätt fokus på sakfrågan istället.

   Vänd på frågeställningen: Om det är så att Systemteknik och dess underleverantörer utfört arbeten för Lerums kommun till ett värde som motsvarar vad som fakturerats – vilket är vad den omfattande polisutredningen kom
   fram till – är det då riktigt att Lerums kommun håller inne betalning för klara och förfallna fakturor uppgående
   till 3,2 miljoner kronor? Utan att ha saklig grund för detta?
   Svaret torde för alla stå klart. Svaret är NEJ.

   Hur det står till med detta kommer visa sig.
   Jag har läst handlingarna i målet. Min uppfattning är att Lerums kommun gjort och gör Systemteknik och dess ägare en stor orätt så som företag och företagare behandlats, hudflängts och förnedrats.

   Du och alla övriga medborgare/ företagare är välkomna att ta del av hela aktmaterialet för att skaffa er en egen, välgrundad uppfattning om sakernas tillstånd.

   De som högljutt och enögt försvarar Lerums kommuns agerande mot Systemteknik och dess ägare löper hög risk att framöver,när dimmorna i målet och omständigheterna i övrigt klarnat, få svälja insikten och nesan av att ha varit vilseförda och riktat huggen mot fel håll.

  16. Lennarts poäng är intressant. Lerum har alltså slarvat under fyra års tid, men när man slutligen kollar noggrannare då vill han att kommunen ska fortsätta slarva… Men vi är helt överens om att kommunens pengar ska hanteras väl. Systemteknik vill ha 3,2 miljoner (alltså 800 kr per invånare + ränta). Lerums kommun bestrider detta. Lika självklart som att Systemteknik kämpar för sin sak är det att Lerums kommun kämpa för sin (=vår).

  17. Lennart Lauenstein

   Jag har ingen uppfattning om riktigheten i fakturorna – det skall tingsrätten avgöra. Däremot har jag en uppfattning om tågordningen.
   Kommunen har inte bestridit några fakturor utan betalat – går det då att kräva pengar av Systemteknik?
   Om svaret är ja – kommunen får precisera sina krav och Systemteknik får kompensera kommunen.
   Om svaret är nej – då får kommunen betala.
   Men ta ställning i tvistefrågan innan ett oändligt arbete läggs ner på att gå igenom 1 600 fakturor.
   För övrigt så handlar det om 80 kr per invånare.

  18. Min poäng är – och förblir – att FlodaNyheter tagit ställning mot Lerums kommun och saknar all allsidighet. 800 kr eller 80 kronor är i det sammanhanget inte viktigt – Räkningen landar på oss alla. Så varför ska Lerums kommun inte bestrida fakturor som är felaktiga?

   För min del är utgången inte väsentlig. Jag anser att politiker och tjänstemän gör rätt som ifrågasätter fakturorna om de anser att dessa är fel. Även om LK slarvat i flera år så innebär det inte att man ska fortsätta göra fel nu.

   Är det ens företagarvänligt att lättvindigt betala allt som faktureras? Varför ska en företagare ha denna frifil in i kommunens kassa, men inte andra? Min uppfattning är att korrekt bemötande gynnar både kommunen och företagarna – hade man varit noggrannare för 1600 fakturor sedan hade Systemteknik inte suttit intrasslade i en rättegång nu utan meningskiljaktigheter hade kunnat lösas redan då. Till gagn för bägge parter!

   Det är onekligen märkligt att 1600 fakturor passerat och nu tar det stopp. Men vi har nog alla varit där, betalat och betalat tills det uppdagas något och då börjar vi bläddra bakåt. Det skulle vara intressant om kommunens revisorer granskade hur detta kunnat ske.

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *