onsdag , 29 augusti 2018

Krönika: Kommunen närmar sig stupstocken

Nu räcker det!

Så här skrev tingsrätten till kommunen den 13 december 2017:

Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange
– storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridandet av käromålet, och
– de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund.

Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas.


Kommunen obstruerar
Kommunen efterkommer inte tingsrättens föreläggande utan inkommer den 19 januari med ett yttrande nio sidor som innehåller yrkande om ett vitesföreläggande mot Systemteknik AB där företaget skall betala 100 000 kronor i veckan om de inte efterkommer kommunens krav på ytterligare handlingar.

Kommunens motfordran
Systemteknik har krävt kommunen på 3,2 miljoner kronor för utförda arbeten. Kommunen hävdar nu att motfordran uppgår till 10 miljoner kronor. Den motfordran kommunen uppger sig ha är mer än tre gånger så stor som det belopp Systemteknik yrkat. Trots det kan/vill kommunen inte ange grunderna för sin motfordran.

Osann uppgift om saknade fakturor
Kommunen hävdar att det saknas 151 fakturor i det material som lämnats från Systemteknik. En uppgift som har varit mycket lätt att kontroller. Av tingsrättens diarium framgår att fakturorna är inlämnade. Eftersom FlodaNyheter har kopior på alla handlingar som lämnats in till tingsrätten har jag kunnat göra en kontroll i handlingarna. Vid en genomgång visar det sig att det saknas 14 fakturor varav tre lämnats i oktober 2014.

Förhalar rättegången
Det finns åtskilliga exempel på att kommunen medvetet förhalar processen.

 • Begära att motparten skall leverera handlingar som redan bör finnas hos kommunen (beställningar, fakturor mm).
 • Inte efterfråga handlingar som lämnats till tingsrätten.
 • Tio gånger begära anstånd med yttranden.
 • Återkommande hävda att motparten inte levererat tillräckligt med med underlag.
 • Inte efterkomma tingsrättens föreläggande.
 • Hävda att handlingar som bevisligen levererats saknas (151 fakturor).
 • Påstå att kommunen har motfordringar på 10 miljoner kronor och ändå inte kunna redogöra för grunderna för sin motfordran.

Systemteknik har i viss mån bidraget till tidsutdräkten genom att överklaga tingsrättens beslut om överlämnande av handlingar – en försening på dryga sju månader. Om den självförvållade förseningen borträknas har processen nu pågått i två år och två månader. Om tiden räknas från polisanmälan har det nu gått 1 190 dagar, dvs tre år och tre månader.

Kommunen närmar sig stupstocken
Efter tingsrättens föreläggande mot kommunen den 13 december 2017 och kommunens vägran att efterkomma föreläggandet är det svårt för tingsrätten att inte utfärda ett så kallat stupstocksföreläggande enligt rättegångsbalken, dvs sista dag för att slutligt bestämma sin talan och uppge de bevis som åberopas.

Det är rättens skyldighet att föra processen framåt. Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 6, har var och en rätt till en rättegång inom skälig tid. Detta finns även infört i Regeringsformen 2 kap 11 §.

Kommunens senaste inlaga.

Systemtekniks senaste inlaga.

En intressant uppsats för den vetgirige: Förhalning av rättegång som missbruk av processen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

  3 kommentarer

  1. Att så mycket resurser och så mycket s.k. ”journalistik” slösas bort på denna rena hatkampanj. Lerums kommun är MIN kommun. Det är MINA pengar de skyddar. Hade de betalat till Systemteknik hade Troll-Lennart använt Floda Nyheter till att skälla om detta. Lägg av. Heja LK!

  2. Hatkampanj?
   Ja, kommunal sådan mot Systemteknik och dess ägare
   Calle Hilmarch.
   Obegripligt hur kommunen kan driva denna process
   så här långt och så destruktivt.
   Lennart ” Trollet” Lauenstein förtjänar medalj, inte spott och spe för det grundliga och noggranna arbete
   han lagt ner på att redogöra för denna märkliga tvist.

  3. Tack för att du granskar min och vår kommun. Det behövs uppenbarligen.

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *