onsdag , 29 augusti 2018

Krönika: Advokater ogillar granskning

Många handlingar och mycket pengar.

De är tydligt att kommunens advokater inte är vana vid att deras insatser granskas och kommenteras.

Advokat Jonas Wahlbom uttalar i Lerums Tidning: ”Det handlar dels om partisk rapportering på en nyhetssajt och dels om att en advokat, som inte är inblandad i rättegången, har anställts för att vara med och ge sin syn på saken på samma sajt. Det är också så att ett förlikningsavtal har blivit offentligt, vilket bland annat Lerums Tidning har skrivit om.”

Advokat Wahlbom har varit involverad i Systemteknikaffären alltsedan den 24 oktober (enligt hans fakturering) då polisanmälan gjordes. En polisanmälan som ledde till en kostsam och omfattande (6000 sidor) förundersökning som lades ner efter efter 14 månader. En polisanmälan som FlodaNyheter tidigt ifrågasatte. I förundersökningen konstaterades att det inte förelåg något brott.

Redan den 28  oktober 2014 – när kommunen begärt in förklaringar från Systemteknik, men innan polisanmälan var känd, begärde Systemteknik genom sina advokater att få träffa kommunledningen för att diskutera den uppkomna situationen. Någon träff kom aldrig till stånd. Istället har kommunen hela tiden genom sin advokat hävdat att Systemteknik vägrat att samarbeta.

Advokaterna  kommer att vara utsatta för fortsatt granskning av FlodaNyheter eftersom de är nyckelpersoner i processen.

 Polisanmälan
Första gången FlodaNyheter skrev om systemteknikaffären var den 25 november 2014. Polisanmälan gjordes den 24 oktober 2014, men diariefördes först den 10 november 2014. Lerums Tidning rapporterade om polisanmälan dagen efter FlodaNyheters artikel. Det kunde senare konstateras att polisanmälan grundade sig på en anmälan, den 10 oktober, från fyra konkurrenter till Systemteknik. Konkurrenter som var missnöjda med att Systemteknik tagit hem fem ramavtal. Det gick bara 14 dagar från konkurrenternas anmälan fram till att polisanmälan gjordes. Enligt uppgift från dåvarande ordförande för kommunstyrelsen gjordes polisanmälan på inrådan av juridisk expertis.

Enligt min uppfattning borde kommunen gjort en grundlig utredning innan polisanmälan gjordes. En sådan utredning beslutade kommunstyrelsen om den 22 oktober 2014, men trots det gjordes en polisanmälan två dagar senare. En polisanmälan som fick omfattande konsekvenser för Systemteknik och dess ägare. Husrannsakan genomfördes såväl på kontor som i företagarens bostad.

Tvistefrågan
Har Systemteknik gjort sig skyldig till avtalsbrott? Gäller självkostnadsprincipen material eller har företaget rätt att göra påslag på sitt materialinköp? Har företaget rätt att ta fullt betalt för underentreprenörer även om det är arbete som är hänförligt till ramavtalet? Har kommunen rätt till återbetalning när alla fakturor under fyra års tid godkänts och betalats?

Om det föreligger en betalningsskyldighet för Systemteknik skall företaget självklart betala. Men om kommunen tolkat avtalet fel skall kommunen stå för alla kostnader.

Höll inne betalning
Kommunen hävdade från början ett krav på minst 600 tkr och höll därefter inne betalning för utförda jobb till ett sammanlagt värde av 3,2 mkr. Resultatet blev att Systemteknik tvingades stämma kommunen (29 april 2015) för att få ut sin betalning. Senare uppgavs att kommunens motfordran uppgick till dryga 6 mkr och nu hävdas att den är 10 mkr.

Förberedande förhandling

 1. Vid en förberedande förhandling skall, enligt rättegångsbalken följande preciseras:
  parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som parterna åberopar till grund för sin talan,
 2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,
 3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje bevis,

Två förberedande förhandlingar har genomförts och kommunen har ännu inte – snart tre år efter stämningsansökan – åberopat de invändningar och omständigheter som som ligger till grund för kommunens vägran att betala. Anstånd med att yttra sig har begärts tio gånger. Kommunen har vägrat att efterkomma tingsrättens föreläggande att  inkomma med yttrande och att ange storleken på den motfordran som åberopas. Genom att kommunen ännu inte har kommit med några preciseringar  har processen avsevärt försenats.

 Ifrågasatt förundersökning
Beslutet att lägga ner förundersökningen kan ifrågasättas, skriver kommunjuristen Maria Egerlund-Fletcher i ett yttrande till förvaltningsrätten. Om kommunen inte delar åklagarens slutsats – att det inte föreligger något brott – borde kommunen begärt överprövning av åklagarens beslut. Varför har så inte skett?

Jävsfrågan
Rådmannens uttalanden vid den förberedande förhandlingen:
”Ett synnerligen komplext mål. Det vilar inte enbart på tvistemålsgrund utan det har tidigare varit brottmålanmälningar och den biten är för min del väldigt väl känd. Även om jag kom in här relativt nyligen i målet så har jag läst igenom de handlingar som har kommit till tingsrätten alltsedan ansökan  om stämning kom in i april 2015.”

 ”Det har varit en stor sak i såväl massmedia som bland andra personer som kan vara involverade. Det kan jag själv säga eftersom jag är boende i den kommun som detta målet handlar om. Jag är väldigt angelägen om att medlen används på ett annat sätt än att man har en process i detta fallet. Dock är inte det det primära, men jag vill ändå säga att en medlare är det som jag tänker på och en sådan funktion kan verka parallellt.”

Observera att domaren bara säger att han känner till att det varit en förundersökning, men han säger inte att han har läst förundersökningen – något som kommunens advokater påstår. Vad avser den massmediala uppmärksamheten – det har skrivits i Lerums Tidning, FlodaNyheter.se och Ledarsidorna.se – så säger domaren enbart att han har noterat att det skrivits om affären.

Jag var närvarande vid förhandlingarna och jag uppfattade att domaren försökte få parterna att hitta kostnadseffektiv hantering av tvisten. Om kommunen inte går med på den av domaren föreslagna medlingen innebär det domstolsförhandlingar under kanske ett halvår. Ca 1 600 fakturor skall diskuteras. Uppskattningsvis kommer varje faktura kräva en halvtimmes genomgång. Med två advokater på varje sida innebär det advokatarvoden på ca 4,5 miljoner kronor för sex månaders huvudförhandling. Till det kommer kostnader för två domare och en sekreterare –  uppskattningsvis ca en miljon kronor. Därutöver måste ägare eller personal från Systemteknik närvara under dessa sex månader.

FlodaNyheters rapportering
FlodaNyheters ambition är att belysa att processen tagit orimliga proportioner till skada för såväl kommunen som för Systemteknik. Processen har blivit onödigt omfattande och kostnadskrävande.
Vem av parterna som är betalningsskyldig har jag ingen uppfattning om. Däremot är jag övertygad om att en från början klok hantering dramatiskt skulle ha minskat kostnaderna och obehaget för involverade parter. Kort och gott – acceptera domarens förslag om medling – lös tvisten genom förhandlingar och inte genom strid.

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *