torsdag , 30 augusti 2018

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 11 april 2018

 

Upphandlingsbeslut gällande stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering Kommunstyrelsen beslutade att anta ett upphandlingsbeslut om att genomföra en upphandling för stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering.

Statens geotekniska institut (SGI) har i rapporten ”Skredriskkartering i Säveån” från år 2017 pekat på vikten av stabilitetsåtgärder i Lerums centrum. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram detaljplan på Torpskolans parkering, kallad Säveå Park samt i Dergårdsområdet. Stabilitetsåtgärder är delvis en förutsättning för att kunna verkställa dessa detaljplaner. De stabilitetsåtgärder som planeras är för att hindra erosion men även bilda mothåll vid Dergården. Åtgärderna är nödvändiga för att förhindra framtida skred.

”Åtgärderna kan bara göras under viss tid på sommaren och tyvärr hinns det inte med i sommar utan det görs sommaren 2019”, konstaterar Rutger Fridholm (MP).

400-kilovoltsledning från Skogsäter till Stenkullen
Lerums kommun motsätter sig kraftfullt ytterligare en luftburen ledningsgata genom kommunen. Kommunens hållning är att befintliga samt tillkommande ledningar samförläggs i en ledningsgata och att ledningarna i första hand ska grävas ner hela sträckan, i andra hand grävas ner genom Gråbo centrum.

– ”Att skapa ytterligare en kraftledningsgata genom kommunen kommer att skada på både kort och lång sikt. Vi vill inte att kommunen skall försämras i attraktivitet och möjlighet till utveckling. Lerums ska inte bli eller behöva upplevas som en transit kommun. Vi ställer inte upp på att vårt samhälle ska få betala ett alltför högt pris med en ytterligare barriär genom kommunen”, säger Eva Andersson(C)

Omfördelning av investeringsmedel 2018 inom VA-verksamheten
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna omfördelning av redan beviljade investeringsmedel för VA-verksamheten 2018. Det finns investeringar i 2018 års budget som genomförts inom ramen för 2017 eller nedprioriterats. Genom en omfördelning av investeringsmedel inom VA-enheten kan prioriterade projekt genomföras 2018. Dessa projekt är ”Investeringar ledningsnätsentreprenader”, ”Del av Överföringsledning Ölslanda-Ryggebol”, ”Ombyggnation Tollereds reservoar” samt ”Investeringar inom IT”.

Försäljning av Hunstugan 1:115
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett lägsta försäljningspris av Hunstugan 1:115 på 1 055 000 kronor. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att Lisa och Johan Jansson Byggnads AB ska få köpa Hunstugan 1:115 för att bygga hyresrätter. En värdering är gjord av en auktoriserad värderare som med hänsyn till tänkt byggnation och hyresnivå kommit fram till ett marknadsvärde för fastigheten Hunstugan 1:115 på 1 055 000 kr.

Svar på remiss kring ekonomisk modell för att reglera betalningsansvaret utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom den föreslagna ekonomiska modellen för betalningsansvaret utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i 1 januari 2018 (2017:612). Lagen ger utrymme för kommunerna och regionen att träffa en överenskommelse om tidpunkt när kommunernas betalningsansvar ska inträda och med vilket belopp. Remissen gäller en genomsnittsmodell som beräknas retroaktivt på gruppnivå och i vissa fall per individ. För utskrivning från psykiatrisk slutenvård föreslås en övergångsperiod under nästan hela 2019 till den nya modellen. För att undvika betalningsansvar behöver kommunen se till att de allra flesta utskrivningsklara omgående kan återvända hem eller till en korttidsplats

Uppdragsbeskrivning och samverkansplan vårdsamverkan SAMLA Lerum Alingsås Kommunstyrelsen beslutade att anta uppdragsbeskrivningen för Samrådsgruppen inom SAMLA vårdsamverkan Lerum Alingsås. Kommunstyrelsen beslutade att anta samverkansplan för hälsa och den nära vården inom SAMLA vårdsamverkan Lerum Alingsås.
SAMLA bildades 2017 och är en vårdsamverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Lerum och Alingsås. Under hösten 2017 har beslut fattats att rekommendera de ingående nämnderna och styrelserna att anta en uppdragsbeskrivning för den politiska samrådsgruppen inom vårdsamverkan SAMLA. Den politiska samrådsgruppen har i februari 2018 beslutat att rekommendera de ingående nämnderna och styrelserna att anta en Samverkansplan för hälsa och den nära vården 2018 inom vårdsamverkan SAMLA Lerum Alingsås.

Avsiktsförklaring för nyproduktion av vårdboendet Höjden i Lerum Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaring om nyproduktion av vårdboendet Höjden i Lerum. Lerums kommun blockhyr idag äldreboendet Höjdenhemmet med 54 vårdplatser. Lokalerna är inte ändamålsenliga för verksamheten och kommunen ser också att det finns ett behov av ytterligare ett femtiotal platser. Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2016 om positivt planbesked. Inför start av samarbete i den kommande planprocessen har kommunen och Förbo arbetat fram en avsiktsförklaring som ska ligga till grund för fortsatt samarbete i syfte att åstadkomma nyproduktion av både vårdboende och bostäder där Höjdenhemmet ligger idag. Lerums kommun har för avsikt att hyra de vårdplatser som Förbo avser att bygga i området.

Särskild verksamhetsuppföljning 2018; grundskola läsåret 2016/2017 Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna. I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Med utgångspunkt i de analyser av verksamhetens resultat och av tidigare beslutade strategier som framkommer i uppföljningen formuleras strategier för det framåtsyftande utvecklingsarbetet.

Strategierna i sammanfattning:

  • Utvecklad organisation för elever med omfattande behov av särskilt stöd
  • Utveckling av likabehandlingsarbetet utifrån ny lagstiftning
  • Fortsatt utvecklingsarbete inom följande områden:

o Utvecklad skolstruktur och ändamålsenliga lokaler

o Utvecklad undervisning för att elever ska kunna nå högre

kunskapsnivåer

o Ökad närvaro

o Extra anpassningar och särskilt stöd

o IKT och digitalisering

o Arbete med lärande- och kunskapsuppdraget och systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i förskoleklass, fritidshem och grundsärskola

”Vi har bra skolor i Lerums kommun. Grunden är stabil och det finns en tydlig systematik i skolornas utvecklingsarbete. I Lerums kommun är skolutveckling inget man ägnar sig åt på möten eller årliga konferenser, utan skolutvecklingen pågår hela tiden. Det betyder inte att allt är perfekt. Självfallet finns sådant som kan bli ännu bättre och här pekar skolledningen på viktiga utvecklingsfrågor. Inte minst behöver man utveckla organisationen för elever som har omfattande behov av särskilt stöd.”, säger Lill Jansson (L)

Upphandling av kommunalt verksamhetsfiber
Kommunstyrelsen beslutade godkänna upphandlingsdokumentet avseende upphandling av kommunalt verksamhetsfiber. Sammanfattning WAN (Wide Area Network) är en av de fundamentala delarna kring IT-infrastrukturen och större krav ställs i samband med ökad inriktning på digitalisering. Lerums kommun köper verksamhetsfiber till alla verksamheter som tjänst idag och befintligt avtal med Telia Sverige AB går ut. Lerums kommun har verksamhetsfiber till 86 adresser i kommunen. Detta är kravet för att personal och kunder ska kunna komma ut på Internet. Kommunens drift av nätverk är idag uppdelat i tre delar med 3 olika leverantörer. I och med detta avrop finns möjlighet att få leverans av två delar från en och samma leverantör. Efterfrågan av ökad kapacitet för tillgång till Internet har ökat och det gäller främst större skolor. Genom denna förnyade konkurrensutsättning skapas förutsättningar för bättre kapacitet men även för att möta framtida krav och behov från verksamheterna och externa kunder. Detta avrop sker på Kammarkollegiets ramavtal ”Kommunikation som tjänst”

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *