söndag , 18 februari 2018

Kommunens bemötande av krönika den 28/3 om Systemteknik samt FN:s kommentarer

På kommunstyrelsens senaste sammanträde informerades om turerna i Systemteknikaffären. Då framkom det att kommunen skickat kommentarer till FlodaNyheter. Tyvärr har inte kommentarerna nått tidningen, men efter kontakt med kommunikationsansvarig publiceras bemötandet nedan:

Lerums kommun önskar kommentera några påståenden i Lennart Lauensteins krönika från den 28 mars. Vi ber att kommunens kommentarer publiceras på Floda Nyheter.

Ärendet ligger fortfarande hos Alingsås tingsrätt för behandling sedan 2014. Det handlar dels om kommunen har rätt att hålla inne betalningar (med Systemteknik som sakägare), dels om misstänkt överfakturering (med Lerums kommun som sakägare). Lerums kommun har hela tiden stått fast vid sitt krav att företaget ska lämna ut underlag till samtliga fakturor, och först efter att hovrätten fastställde att Systemteknik är skyldiga att lämna underlagen har de lämnats in till tingsrätten i början av 2017. Om underlagen visar sig vara korrekta betalar Lerums kommun givetvis Systemteknik den summa som företaget har rätt till enligt avtal. Om underlagen visar att Systemteknik fakturerat för stora belopp kommer kommunen att kräva ersättning av Systemteknik.

Systemteknik har medgivit att faktureringen inte alltid överensstämmer med avtalat timpris. Systemteknik anser att det beror på att kommunens beställare inte har följt beställningsrutinera. Kommunen är medveten om att beställningsrutinerna inte har följts i vissa fall, men det gäller inte för samtliga fakturor som kommunen funnit fel i.

Floda Nyheter skriver:
Kommunen rundade ramavtalet. Företagarnas påstående var korrekt. Systemteknik hade fakturerat fler timmar än vad som utförts. Bakgrunden är denna. Systemteknik hade ett ramavtal där timdebiteringen var 299 kr. Kommunens tjänstemän struntade i ramavtalet och gjorde beställningar hos andra företag. De anlitade företagen uppmanades att skicka sina fakturor till Systemteknik för att det skulle se snyggt ut, dvs för att det skulle se ut som om man följde ramavtalet. I underleverantörens faktura var timersättningen 380 kr. När Systemteknik vidarebefordrade fakturan till kommunen fick de bakläxa på timersättningen. Kommunen returnerade fakturan till Systemteknik med uppmaning att räkna om timmarna, dvs summan skulle bli densamma men timmarna fler. Detta finns dokumenterat i mail. I samtliga fakturor redovisas omräkningen av timmar och påslag för material och förlängd garanti. Systemteknik har öppet redovisat omräkningarna och har inte försökt att vilseföra kommunen.”

Lerums kommuns kommentar: Någon bakläxa på vidarebefordrad faktura har vad vi vet aldrig skickats från kommunen. Såvitt kommunen vet har underentreprenörerna heller aldrig uppmanats att skicka fakturor till Systemteknik för att de ska se snyggt ut. Detta är rena påståenden från Lennart Lauensteins sida. Anledningen till att ett fåtal akuta beställningar har gått direkt till underentreprenören, är att det har funnits en överenskommelse om att det är möjligt att göra så i akuta situationer.

Systemteknik har åtminstone i ett bekräftat fall haft avtal med den underentreprenör som har anlitats. Avtalet innebar att den underentreprenören skulle få alla arbeten som kommunen avropar från Systemteknik. Avtalet har också föreskrivit en högre timpenning än den som kommunen betalar till Systemteknik. Det har inte förekommit något tvång från kommunens sida att anlita vissa utpekade underentreprenörer. Att kommunen i akuta situationer haft möjlighet att direkt kontakta den underentreprenör som Systemteknik alltid anlitade, har alltså varit sanktionerat av Systemteknik. Systemteknik har, såvitt kommunen vet, aldrig framfört invändningar mot det.

FlodaNyheters kommentar: Ett antal omfaktureringar finns dokumenterade i den nedlagda förundersökningen. Efter begäran har den första fakturan krediterats (makulerats), timmarna räknats om. Därefter har ny faktura med samma slutsumma har skickats.

Floda nyheter skriver:
”Polisanmälan. De förfördelade företagarnas tips ledde till att kommunen snabbt gjorde en polisanmälan. Det kunde enkelt konstateras att Systemteknik fakturerat fler timmar än vad som egentligen utförts – något som de inte försökt dölja. Vad ansvarig sektorschef missade var att omräkningen gjorts efter uppmaning från kommunens egna tjänstemän och öppet redovisats. I stället var man övertygad om att det var ett samarbete mellan en kommunal tjänsteman och Systemteknik i syfte att lura kommunen på pengar. Något som jag fått bekräftat av en trovärdig källa inom kommunen. Kommunens misstankar förstärktes av det faktum att tjänstemannens dotter hade en anställning på Systemteknik. Hur skulle då brottet ha sett ut? Hade Systemtekniks ägare mutat tjänstemannen genom att erbjuda dottern anställning för att få fler jobb? Eller hade tjänstemannen hotat Systemtekniks ägare med att om dottern inte fick anställning skulle företaget inte få några kommunala jobb? Eftersom ägaren inte själv har skickat några fakturor måste han dessutom ha förmått en av sina anställda att utfärda falska fakturor! Vad tror ni läsare?”

Lerums kommuns kommentar: Någon uppmaning om omräkning känner kommunen inte till, det påståendet får stå för Lennart Lauenstein. De uppgifter Floda Nyheter säger sig ha fått från ”säker källa” stämmer inte.

FlodaNyheters kommentar: Se ovan angående omräkning.

Floda Nyheter skriver:
”Undermålig organisation. Jag tror att det här var ett enkelt sätt för kommunen att få bort fokus från den egna undermåliga organisationen. Dock inte särskilt ansvarsfullt av sektorschefen att lämpa över utredningen på den överbelastade polisen. En utredning som pågått i mer än ett år och som gissningsvis har kostat staten närmare en miljon kr. I mitt tycke finns det angelägnare uppgifter för polisen än att utreda interna kommunala problem.
Att inköpsorganisationen varit undermålig är inte okänt. Kommunrevisionen har i flera revisionsrapporter påpekat detta.”

Lerums kommuns kommentar: Det är ansvarfullt av en organisation som förvaltar skattepengar att göra en polisanmälan när det finns misstanke om brott. Kommunen har inte resurser eller kunskap att göra utredning och bedömning av om brott faktiskt har begåtts, och det är inte heller inom kommunens ansvar att göra det. Med tanke på att anmälan inte avskrevs omgående, utan att det tog polis och åklagare ett år att genomföra utredningen, anser kommunen att det var befogat att göra polisanmälan.

FlodaNyheters kommentar: Det är märkligt om kommunen, med flera jurister i sin stab, inte kan bedöma om ett agerande är brottsligt eller ej.  Så här lyder lagen: ”Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.” Kommunen borde rimligtvis haft bättre kompetens än polisen att bedöma om det varit fråga om vilseledande.

Floda Nyheter skriver:
”Personal fick gå. Den misstänkte tjänstemannen polisanmäldes inte trots att kommunens företrädare hävdade att polisanmälan alltid görs vid misstanke om brott. Tjänstemannen ifråga fick sedan silkessnöret, dvs tvingades att säga upp sig och fick en halv årslön för obehaget. Även detta bekräftat av trovärdig källa inom kommunen. Den avpolletterade hade jobbat i kommunen i 34 år och varit en uppskattad medarbetare. Så här i efterhand kan det ifrågasättas om det fanns saklig grund för uppsägning. Uppsägning utan saklig grund som enligt LAS (lag om anställningsskydd) berättigar till ett skadestånd på 32 månadslöner. Därutöver fick en av sektorscheferna sluta, sannolikt mot en bra ersättning. Övriga inblandade omplacerades till andra jobb.”

Lerums kommuns kommentar: Kommunen kommenterar inte personfrågor, men vill understryka att det inte fanns någon misstanke om brott mot personen (vilket Floda Nyheter fått besked om vid flera tillfällen), och att personen själv sagt upp sig. När det gäller Lauensteins spekulationer om en sektorschef som slutat, så har det överhuvudtaget inget med den här frågan att göra.

FlodaNyheters kommentar: Tjänstemannen ifråga har i FlodaNyheter gett en helt annan version. Lerums kommun har i en förlikning i Alingsås tingsrätt gått med på att betala skadestånd.

Floda Nyheter skriver:
”Noll koll. Som vi visat tidigare hade kommunen noll koll. De berörda medarbetarna hade ingen eller ringa utbildning i upphandlingsfrågor. Kommunen hade dåligt kontrollsystem. Ansvariga chefer var okunniga i upphandlingsfrågor och kommunledningen hade underlåtit att se till att upphandlingen fungerade. Trots att kommunrevisionen vid ett flertal tillfällen påpekat bristerna vidtog kommunalråd och kommundirektörer inte några åtgärder.”

Lerums kommuns kommentar: Visst har kritik riktats mot upphandlingen i kommunen, men Floda Nyheters påståenden om okunskap och om underlåtelse att se till att upphandlingen fungerade, stämmer inte.

FlodaNyheters kommentar: Se följande länkar. 
Revisionsrapport 2008
Revisionsrapport 2011
Revisionsrapport 2015

Om det är så att Systemteknik skickat felaktiga fakturor är det ytterst märkligt att det kunnat pågå i så många år utan kontrollsystemet avslöjat felaktigheterna.

Floda nyheter skriver: ”Trots revisionens kritik verkar det fortfarande inte ha blivit någon riktig ordning på upphandlingen. På Mjörnbotorget i Gråbo godkändes en underentreprenör med obetalda skatter och när det gäller cykelvägen vid Skallsjö prästväg gjordes en formell beställning först när arbetet var utfört.

Lerums kommuns kommentar: Kommunen gör ett 50-tal upphandlingar årligen. I ett fall har kommunen missat att kontrollera en underentreprenör. Det beror helt och hållet på den mänskliga faktorn och inte om bristande rutiner.

FlodaNyheters kommentar: I ett fall har det upptäckts (av FlodaNyheter) att kommunen missat att kontrollera en underleverantör. Den mänskliga faktorn är svår att  gardera sig mot, men ett sätt är fungerande rutiner.

Kommunens kommentarer: Monica Forsell

FlodaNyheters kommentarer: Lennart Lauenstein

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *