måndag , 12 februari 2018

Näringsliv

Tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun; även en svårknäckt nöt kan knäckas

Floda Nyheter bad mig närvara vid den muntliga förberedelsen den 30 januari i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun för att kunna lämna mina synpunkter på tvisten. Utöver själva närvaron vid den muntliga förberedelsen har jag tagit del av de flesta inlagorna i målet. Min bakgrund är kortfattat att jag som affärsadvokat regelbundet arbetar med tvistlösning i olika former och ...

Läs Mer »

Krönika: Kommunen närmar sig stupstocken

Så här skrev tingsrätten till kommunen den 13 december 2017: Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange – storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridandet av käromålet, och – de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas. Kommunen obstruerar Kommunen efterkommer ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Lerum Energi expanderar

Lerum Energi har tecknat ett långsiktigt avtal med Partille Energi om att sköta elnäts- och fjärrvärmeverksamheten i Partille. Detta efter att Partillebo, partillebornas egna bostadsbolag, nu tagit över ägarskapet av energiverksamheten. Tidigare var denna delägd av Göteborg Energi som även drev den dagliga verksamheten i Partille. Det är med entusiasm och glädje som vi nu står inför uppgiften att ta ...

Läs Mer »

Ronny tar plats i NyföretagarCentrums riksstyrelse

Ronny Johansson, ordförande i Nyföretagar-Centrum i Lerum, har adjungerats till organisationens nationella styrelse. I NyföretagarCentrums Sveriges styrelse sitter företrädare nationella företrädare för viktiga partners som till exempel SEB, Swedbank, Handelsbanken, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting även landshövdingen i Södermanland sitter som regional företrädare. Ett antal lokala NyföretagarCentrum är adjungerade till huvudstyrelsen för att tillföra den lokala synen. Varje lokalt ...

Läs Mer »

Systemteknik begär överprövning

Systemteknik har hos förvaltningsrätten begärt överprövning av Lerums kommuns beslut att utesluta Systemteknik från alla arbeten åt kommunen. Kommunen har i yttranden som är tämligen omfattande – inlagorna uppgår till sammanlagt 342 sidor – bemött Systemtekniks begäran. Det är inte känt när ett avgörande förväntas komma.

Läs Mer »

Det våras för Lerum

  Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Till grund för rankingen ligger enkätsvar från drygt 31 000 företagare och ett antal statistikfaktorer. I årets näringslivsranking klättrar Lerums kommun med hela 42 placeringar. Ett grattis till näringslivschefen Åsa Qvist Ek. I topp hamnar Härryda och Partillle medan Göteborg tappar hela 38 placeringar. Kommun Placering Förändring ...

Läs Mer »

Företagsklimatet

Svenskt näringsliv har presenterat enkätresultatet för 2017. 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Om du går in på www.foretagsklimat.se kan du se resultatet för olika kommuner. För Lerums kommuns del visar svaren på ett trendbrott och att kommunen är på rätt väg. Enkäten visar på en förbättring inom flertalet områden. Men ...

Läs Mer »

Floda lär av New York

Kan lilla Floda lära något av storstaden New York? När jag berättat för mina bekanta att jag tillsammans med representanter för Floda BID skulle åka på studieresa till New York har de tittat undrande på mig. Deras ansiktsuttryck har skvallrat om en viss undran.  Sen har frågan kommit: Vad är Floda BID för något. Jag har då förklarat att BID ...

Läs Mer »

Gulan Avci: ”Regelverket för företagare måste bli enklare”

  Nyföretagarcentrum i Floda fick under torsdagen besök av Gulan Avci, Liberala kvinnors förbundsordförande. Det blev ett samtal om kvinnligt och manligt, om företagande, regelverk och snårigheter.  Nyföretagarcentrum, där privatpersoner kan få gratis rådgivning grundades 1985. I dag finns avdelningar i 215 kommuner och i Floda har det funnits rådgivning under snart fem år. De flesta som arbetar vid de lokala ...

Läs Mer »

Företagsklimatet i Lerums kommun

Organisationen Svenskt Näringsliv ger varje år företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Företagarna och politiker har fått gradera kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Inom parentes anges snittet för riket.Kommunen hamnar på plats 183, vilket är ett tapp med 37 ...

Läs Mer »