måndag , 12 februari 2018

Kommunalt

Tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun; även en svårknäckt nöt kan knäckas

Floda Nyheter bad mig närvara vid den muntliga förberedelsen den 30 januari i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun för att kunna lämna mina synpunkter på tvisten. Utöver själva närvaron vid den muntliga förberedelsen har jag tagit del av de flesta inlagorna i målet. Min bakgrund är kortfattat att jag som affärsadvokat regelbundet arbetar med tvistlösning i olika former och ...

Läs Mer »

Bestämda besked i tingsrätten

Tisdagen den 30/1 var det förberedande förhandling vid Tingsrätten i Alingsås i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun. Förhandlingarna inleddes med att domaren Göran Hansson var mycket tydlig med att målet måste föras framåt. ” Sammanfattningsvis så är då avsikten att vi så snart går få fram detta mål till ett avgörande. Det är tingsrättens absoluta prioritet. Missta er inte ...

Läs Mer »

Krönika: Kommunen närmar sig stupstocken

Så här skrev tingsrätten till kommunen den 13 december 2017: Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange – storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridandet av käromålet, och – de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas. Kommunen obstruerar Kommunen efterkommer ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Lerum Energi expanderar

Lerum Energi har tecknat ett långsiktigt avtal med Partille Energi om att sköta elnäts- och fjärrvärmeverksamheten i Partille. Detta efter att Partillebo, partillebornas egna bostadsbolag, nu tagit över ägarskapet av energiverksamheten. Tidigare var denna delägd av Göteborg Energi som även drev den dagliga verksamheten i Partille. Det är med entusiasm och glädje som vi nu står inför uppgiften att ta ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsen Lerums Kommun17 januari 2018

  Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Föreningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig ...

Läs Mer »

Moderaterna protesterar

  I onsdagens Lerums Tidning presenterade majoriteten budgeten för 2018. Moderaterna protesterar nu mot att majoriteten i en skattefinansierad annons publicerar något som de uppfattar som en politisk inlaga ”Att kommunen använder olika metoder för att informera kommunmedborgarna om sin verksamhet är fullt rimligt. Det skall dock alltid vara opartiskt. När en kommun på ett oproportionerligt sätt gynnar ett politiskt ...

Läs Mer »

Lerums kommun överklagar detaljplan

Lerums kommun överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om detaljplan för Equmeniakyrkan i Floda. Som skäl för överklagandet anför kommunen att domstolen gjort en felaktig bedömning av det allmänna intresset att tillgodose det regionala bostadsbehovet. Domstolen, hävdar kommunen, baserar sitt beslut på felaktiga uppgifter angående bland annat avstånd och höjdskillnader mellan den föreslagna byggrätten och angränsande fastigheter. Kommunen hävdar vidare att ...

Läs Mer »

Det blir bara bättre!

SCB:s medborgarundersökning visar att den nya majoriteten gör ett bra jobb. Kommuninvånarna är mer nöjda med allt utom sophämtningen – som nu är åtgärdad. Medborgarundersökningen: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och år 2013 2014 2015 2016 2017 1441 NMI,  HELHETEN 55,0 .. 55,0 .. 60,0 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 6,0 .. 6,3 .. 6,4 Hur ...

Läs Mer »

Mörkar kommunen?

Vid en kontroll i kommunens diarium visar det sig att ingenting diarieförts i Systemteknikaffären efter den 14 september 2017 trots ett antal nya handlingar. Genomgående är också att handlingarna i ärendet diarieförs väldigt sent. Utdrag ur kommunens diarium: KS14.959-85 Inlaga avseende rättegångskostnader i mål nr 3264-16 2017-02-06 KS14.959-86 Arbetsredogörelse bilaga till kostnadsräkning i mål nr 3264-16 2017-02-06 KS14.959-87 Slutlig dom ...

Läs Mer »

Systemteknikaffären – kommunens version med kommentarer från FlodaNyheter

En kommunanställd vidarebefordrade den här texten till FlodaNyheters redaktion med kommentar att kommunens anställda fått klargörande information om systemteknikaffären. ”Detta kom till oss anställda om Systemteknik i dag…” Kommunens version är i kursiverad stil och FlodaNyheters kommentarer i fet stil. Kommunens version Få kan ha undgått att det pågår en tvist mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB. Det ...

Läs Mer »