onsdag , 9 januari 2019

Ärenden på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari

Lerum Centrumutveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt ingå som en part i Lerum Centrumförening och avsätta 475 000 kronor för år 2019.

Igångsättningsbeslut gällande nybyggnad av Kring Alles förskol
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för nybyggnad av Kring Alles förskola.

Detaljplan för del av fastigheten Hallsås 16:1, förskola i centrala Lerum.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för detaljplan för del av fastigheten Hallsås 16:1, förskola i centrala Lerum samt sända ut förslaget på samråd och granskning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Uppdaterat naturvårdsprogram, programperioden 2019 till 2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdaterat naturvårdsprogram, för programperioden 2019 till 2023.

Nytt vägnamn – Östra Timmeråsvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vägnamnet fastställs till Östra Timmeråsvägen.

Nytt områdesnamn i Sjövik, Stigs Äng
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att namnsätta området i Sjövik till Stigs Äng.

Partneravtal mellan NyföretagarCentrum Lerum och Lerums kommun 2019-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till partneravtal mellan NyföretagarCentrum Lerum och Lerums kommun under 2019 till 2020 med tillägget att partnerskapet ska utvärderas i slutet av 2019 inför 2020.
Kommunstyrelsen godkänner det ekonomiska bidraget till NyföretagarCentrum om 200 000 kronor per år under 2019-2020.

Försäljning av del av Drängsered 1:38
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en försäljning av del av Drängsered 1:38 till ett pris om 428 000 kronor.

Särskild verksamhetsuppföljning 2018: Vuxenutbildningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

Svar på kvalitetsgranskning av utmanande undervisning för högpresterande elever
Skolinspektionen bedömer i beslutet att huvudmannen behöver vidta följande åtgärder för att höja kvaliteten i verksamheten.

Huvudmannen behöver:
– Se till att lärarna ger löpande och framåtsyftande återkoppling på vad de högpresterande eleverna behöver utveckla för att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling.
– Se till att rektor och personal arbetar för att förebygga stress och prestationsrelaterad psykisk ohälsa hos de högpresterande eleverna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret på beslut efter kvalitetsgranskning som sitt eget och ger förvaltningen i uppdrag att skicka svaret till Skolinspektionen.

Biblioteksplan 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till biblioteksplan för Lerums kommun gällande perioden 2019-2022.

Kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet år 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ny kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet.

Restaurangen på Parasollen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att driften av restauarangen i Parasollen övergår i privat regi.

Etablering av löneenhet i egen regi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att etablera en löneenhet i egen regi, baserat på
– att det endast finns en leverantör på marknaden som erbjuder löneadministrativ tjänst och som har kommunala referenser, vilket medför utebliven konkurrens
– att Lerums kostnader för lönehantering har ökat sedan etablering av lönehantering i extern regi samt har en hög kostnad per lönespecifikation jämfört med andra kommuner
– verksamhetens önskemål.

Upphandling av löne-/HR-system
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen av löne-/HR-system enligt det av förvaltningen valda upphandlingsförfarandet.
Kommunstyrelsen beslutar även godkänna det beskrivande dokumentet, ifall upphandlingen genomförs enligt konkurrenspräglad dialog.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Uppdrag och organisatorisk tillhörighet för enheten mottagande och integration
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att EMI (Enheten för mottagning och integration) ingår organisatoriskt i Sektor lärande, som enhet i verksamhetsområde social hållbarhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att samtliga nyanlända, förutom ensamkommande barn under 18 år, ingår i EMI:s uppdrag under etableringstiden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att KVL:s (Kommunens verksamhetslokaler) uppdrag förändras så att KVL har ansvaret för förvaltning av tillfälliga bostäder för nyanlända.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att statsbidrag avseende verksamhet för mottagande och etablering följer målgrupperna samt att kostnaderna redovisas och följs upp separerat från Sektor lärandes övriga budget.

Upphandling av tjänstekoncession, drift av campingområde
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna koncessionsdokumentet avseende upphandling av tjänstekoncession, drift av campingområde till Sektor samhällsbyggnad.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Medborgarförslag om att bygga gymnastikhall
Förvaltningen har uppdragits att yttra sig över förslag om att bygga en gymnastikhall i Lerums kommun. Förslagsställaren påpekar att Lekstorpsskolans gymnastikhall är ganska liten och att det inte, vare sig i den eller någon annan hall i kommunen, finns möjlighet att träna på flera av de redskap som används i de olika gymnastikgrenarna.

Kommunstyrelsen fattade 2018-11-07 beslut (KS18.680) om igångsättning och att kunna ta i anspråk investeringsmedel för byggnation av en ny idrottshall i Gråbo. Byggnationen innebär en utbyggnad av Hjällsnäshallen med en fullstor idrottshallsyta med anslutande gymnastikhallsdel. Planen är att den nya gymnastikdelen ska möjliggöra användande av de redskap som krävs för de olika gymnastikgrenarna. Förslagsställarens önskemål är utifrån ovanstående redan på väg att förverkligas.

Förvaltningens samlade bedömning

Förvaltningens bedömning är att Kommunstyrelsen i och med beslut KS18.680 redan fattat beslut i linje med förslagsställarens önskemål.

Du kan ta del samtliga handlingar på https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/kallelser-och-protokoll/kommunstyrelsen/

Ta del av hela kallelsen (356 sidor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *